My Cart

Close

Terms of Service

Retourbeleid Penn&Ink N.Y

Voor retourneren geldt het volgende:

  • Uiterlijk 14 dagen retourrecht na datum van ontvangst
• Het bedrag wordt teruggestort op uw rekening
• Ruilen is alleen mogelijk in overleg via mail logistics@pennandink-ny.com
• De goederen moeten verpakt zijn in originele verpakking met originele labels eraan

Het retourneren gaat als volgt:
1. Meld de retour aan via mail logistics@pennandink-ny.com
2. U krijgt dan een retournummer
3. Na bevestiging kunt u de artikelen retourneren
4. Graag de pakbon bijvoegen en het retournummer en de reden van retour vermelden
5. U kunt het doos/pakketje van ons hergebruiken
6. Plaats de pakbon en de artikelen in het doos/pakketje
7. Plak de meegeleverde Kiala sticker op het doos/pakketje
8. Lever uw doos/pakketje in bij een Kiala punt (zie www.kiala.com)

MODINT- VOORWAARDEN VERKOOP OP AFSTAND VOOR CONSUMENTEN

Algemeen
De MODINT VERKOOP- LEVERING- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERKOOP OP AFSTAND VOOR CONSUMENTEN, versie januari 2012, verder genoemd: MODINT Voorwaarden Verkoop op Afstand voor Consumenten, zijn onder de naam “MODINT –Voorwaarden Verkoop op Afstand voor Consumenten” gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 3009 39 30. 

MODINT
Postbus 428
3700 AK ZEIST
Tel.: (030) 232 09 00
Fax: (030) 232 09 99
E-mail: info@modint.nl
Website: www.modint.nl 

Inhoudsopgave:
Artikel 1- Definities
Artikel 2- Identiteit van de ondernemer
Artikel 3- Toepasselijkheid
Artikel 4- Het aanbod
Artikel 5- De overeenkomst
Artikel 6- Herroepingsrecht
Artikel 7- Kosten in geval van herroeping
Artikel 8- Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9- De prijs
Artikel 10- Conformiteit en garantie
Artikel 11- Levering en uitvoering
Artikel 12- Duurtransacties
Artikel 13- Betaling
Artikel 14- Eigendomsvoorbehoud
Artikel 15- Klachtenregeling
Artikel 16- Geschillen
Artikel 17- Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 18- Wijzigingen van de MODINT-Voorwaarden Verkoop op Afstand voor Consumenten

DEFINITIES
Artikel 1
In deze voorwaarden hebben de hieronder vermelde begrippen de daarachter vermelde betekenis:
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag;
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand, met betrekking tot een reeks van producten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Ondernemer: de rechtspersoon die lid is van MODINT en producten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
Artikel 2
Naam ondernemer: Penn & Ink Nederland B.V.
Vestigingsadres: Ambachtsweg 1 A, 8131 TW WIJHE
Telefoonnummer en tijdstip(pen) waarop de ondernemer telefonisch te bereiken is: 0570-525274, maandag tot en met vrijdag van 10:00 – 16:00 uur
E-mailadres: info@pennandink-ny.com
KvK-nummer: 13026953
BTW-identifiatienummer: NL802738643B01
MODINT-lidmaatschapsnummer: 002526

TOEPASSELIJKHEID
Artikel 3
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
b. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
c. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

HET AANBOD
Artikel 4
a. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
b. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
c. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
I. de prijs inclusief belastingen;
II. de eventuele kosten van aflevering;
III. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
IV. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
V. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
VI. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
VII. de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
VIII. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
IX. de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
X. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
XI. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;
XII. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

DE OVEREENKOMST
Artikel 5
a. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid d, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
b. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
c. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
d. De ondernemer kan zich –binnen wettelijke kaders- op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
e. De ondernemer zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
I. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
II. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
III. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
IV. de in artikel 4 lid c van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
V. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
f. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 

HERROEPINGSRECHT
Artikel 6
a. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
b. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en –indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING
Artikel 7
a. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
b. Indien de consument een bedrag heeft betaald, dan zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na terugzending of herroeping, terugbetalen.

UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
Artikel 8
a. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid b. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
b. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
I. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
II. die duidelijk van persoonlijke aard zijn;
III. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
IV. die snel kunnen bederven of verouderen;
V. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

DE PRIJS
Artikel 9
a. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
b. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
c. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen;
d. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
I. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
II. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag dat de verhoging ingaat.
e. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

CONFORMITEIT EN GARANTIE
Artikel 10
a. De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
b. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

LEVERING EN UITVOERING
Artikel 11
a. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
b. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
c. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. Deze schade kan nooit meer bedragen dan de waarde van de factuur.
d. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
e. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
f. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

DUURTRANSACTIES
Artikel 12
a. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
b. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

BETALING
Artikel 13
a. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid a.
b. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
c. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
d. Bij betaling middels overschrijving via bankrekening of bij elektronische betaling geldt als datum van de betaling de datum waarop het betreffende bedrag is bijgeschreven op de bankrekening van de ondernemer.
e. De consument die niet uiterlijk op de vervaldag zoals omschreven in lid a van dit artikel de verschuldigde bedragen heeft voldaan, is zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling noodzakelijk is tegenover de ondernemer in verzuim, behoudens in gevallen die zijn omschreven in artikel 15 lid d. De consument is vanaf dat moment de wettelijke rente verschuldigd. De rente zal over het opeisbare bedrag worden berekend vanaf het moment dat consument in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
f. De in gebreke zijnde consument is voor kosten, die door zijn gebrek zijn veroorzaakt, aan de ondernemer ter dekking van de buitengerechtelijke incassokosten een vergoeding verschuldigd welke, behoudens wettelijke beperkingen, 15% van de verschuldigde hoofdsom bedraagt, met een minimum van €40,00. Een en ander staat los van eventueel door de rechter vastgestelde proceskosten indien een vordering door de ondernemer of een derde namens ondernemer uit handen is gegeven. 

EIGENDOMSVOORBEHOUD
Artikel 14
Alle door ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde producten blijven eigendom van ondernemer totdat de consument alle verplichtingen uit de met ondernemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

KLACHTENREGELING
Artikel 15
a. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig met deze klachtenprocedure.
b. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen twee maanden, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
c. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
d. De consument is ingeval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en ernst van de klacht. Dit ontheft de consument niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.
e. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

GESCHILLEN
Artikel 16
a. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is Nederlands recht van toepassing.
b. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
c. Wanneer de consument niet in Nederland woonachtig is, zal de ondernemer de consument in rechte betrekken voor het gerecht van diens woonplaats onder toepassing van het recht van het land alwaar de consument woonachtig is, tenzij de consument uitdrukkelijk de voorkeur geeft aan cq. uitdrukkelijk instemt met een procedure naar Nederlands recht voor de in de vestigingsplaats van de ondernemer bevoegde rechter in Nederland. 

AANVULLENDE OF AFWIJKENDE BEPALINGEN
Artikel 17
a. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. 

WIJZIGING VAN DE MODINT-VOORWAARDEN VOOR VERKOOP OP AFSTAND VOOR CONSUMENTEN
Artikel 18
Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op de daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.
Zeist, 1 januari 2012